Familievernkontorene i kommunene tilbyr gratis tiltak til familier. For å finne familiekontoret i din kommune, gå inn på www.bufdir.no


 

Rapporten Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak, konkluderer med at «atferdsforstyrrelser er relativt vanlig forekommende lidelser blant barn og unge i Norge, og utgjør en betydelig byrde for barna og familiene som berøres og for samfunnet for øvrig.» Når det gjaldt spesialisthenvisning av barn og unge, viser rapporten til at 37 % gjelder mistanke om ADHD, opposisjonell atferdsforstyrrelse eller alvorlig atferdsforstyrrelse. Tallene er fra 2011. Hos barn og unge med både ADHD og Tourettes syndrom opptrer atferdsvansker ofte som en betydelig tilleggsvanske. Vi viser her en oversikt over noen av tiltakene som tilbys ved landets familievernkontorer.

 

Hjelpetiltakene som tilbys er blant annet:

Program for foreldreveiledning er et forebyggende og helsefremmende tilbud for alle foreldre/omsorgsgivere til barn i alder 0-18 år. Tilbudet er gruppebasert og gis for eksempel på helsestasjoner, PPT, familiesentre, barnehager med mer. Ansatte i ca 150 kommuner har fått veilederkompetanse for å kunne drive grupper, fordelt på alle Bufetats regioner. En evaluering viste at 82,6 % av foreldrene opplevde positive endringer hos seg selv, 55,6 % opplevde endringer i familien, med bla. vennligere atmosfære og økt bevissthet om samhandling, og 39,6 % opplevde endringer hos barnet med bla. bedre humør og mer ro.


Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier og ungdom mellom 12 - 18 år med alvorlige samspillsutfordringer. Behandlingen skal blant annet styrke foreldrenes oppdragelsespraksis og bedre ungdommens prestasjoner i skolen eller arbeidslivet. MST-teamene behandlet totalt 554 familier i 2012. MST-behandling gir god hjelp og endringene opprettholdes over tid.


Parent Management Training Oregon (PMTO) retter seg mot barn i alderen 3 - 12 år der treningen forsøker å endre fastlåste og skadelige samspillmønstre i familien, og erstatte disse med nye mønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling. Om lag 1 700 familier fikk PMTO-behandling i 2012.


Funksjonell familieterapi (FFT). Et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12 - 18 år som viser alvorlige atferdsvanser eller er i risiko for å utvikle dette. FFT administreres av Atferdssenteret, som beskriver at «i Funksjonell familieterapi blir ungdommens atferd sett i sammenheng med hvordan alle i familien gjensidig påvirker hverandre. Metoden fokuserer på å bedre familiens samspill, kommunikasjon og problemløsningsferdigheter, samt å endre eventuelle uheldige oppdragelsesstrategier».


Multidimensional Treatment Foster Care er en fosterhjembasert behandlingsmetode for ungdommer i alderen 12 - 17 år med alvorlige atferdsproblemer. Dette er et alternativ til institusjonsplassering. Tiltaket er lite utbredt, og blir brukt av 6 - 8 barn per år.


Barnevernsinstitusjoner og MulitfunC innebærer plassering i barnevernsinstitusjon med eller uten barnets samtykke. Dette gjelder barn som har de alvorligste atferdsvanskene.
 


Dersom du trenger råd og veiledning om ett eller flere av tilbudene, ta kontakt med familiekontoret i din kommune. Du finner opplysninger og kontaktinfo på www.bufetat.no.Les mer på www.innsikt.org:

Bok om foreldretrening (PMTO)

Sinne og tilleggsvansker hos barn og unge med AD/HD

Tilbake til forsiden

 

Referanse:

Nasjonalt folkehelseinstitutt. Rapport 2013:14. Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak. Rapporten kan lastes ned her.

 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock