Mats Fredriksen er overlege på Utredningspoliklinikken for ADHD i Tønsberg og er spesialist i psykiatri og nevrologi. Da arbeidet startet med å lage tilbud til voksne med en sannsynlig ADHD ble det bestemt at dette ansvaret skulle ligge hos Habiliteringstjenesten hvor Mats Fredriksen arbeidet. Som medlem av ekspertgruppen i legeforeningens Gjennombruddsprosjekt i psykiatri 2003 – 2004; ADHD – Forbedre utredning, diagnostikk og behandling kom han tidlig med i arbeidet rundt ADHD hos voksne og har med sin grundighet vært en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Ett ankepunkt mot tidligere forskning på ADHD er at den har sett på effekt av behandling over kortere tid, meget få har vart lenger enn 24 uker. I sin avhandling så han først på litteraturen over lengre tids medikamentbruk ved ADHD, deretter undersøkte han sammenhengen mellom barne-ADHD-symptomer, skolegang og lang tids arbeidsuførhet hos 250 voksne ADHD-pasienter. Siste del av hans avhandling var en naturalistisk studie av ett års behandling med ADHD-medisiner av de samme pasientene. Det ble tatt ikke-varslede blodprøver for å kontrollere at de tok medisinene som forskrevet og urinprøvekontroll for å kontrollere for sidemisbruk. Siden dette var en undersøkelse fra klinikk og ikke legemiddelprodusent, kunne man følge opp pasienter på forskjellige medikasjoner. I undersøkelsen avbrøt 69 pasienter, 128 benyttet metylfenidat, 25 dekstroamfetamin og 10 pasienter brukte atomoxetin.

Av de 250 pasientene som deltok i undersøkelsen så man at 51 % hadde vært arbeidsufør i minst ett år, og her var det en høyere grad av de med vedvarende oppmerksomhetsvansker og annen psykisk lidelse. 56 % hadde ikke fullført videregående skole og hos disse var det en høyere grad av hyperaktiv-impulsivitet i barndommen.

Ett års oppfølging viste at av de 232 pasientene som fullførte oppfølgingsstudien brukte 70 % av pasientene fortsatt ADHD-medisin ett år etter. De som fortsatte med sin medikasjon hadde bedre effekt på ADHD- symptomer og bedre funksjonsmåloppnåelse, og de som sto lengst på medisinene hadde best effekt. Blant de som sluttet med medisiner oppga 45 % bivirkninger som grunn til at de sluttet.

Mats Fredriksens prøveforelesning om ADHD og søvnvansker dekket begge hans spesialiteter. Mye av det vi vet om ADHD og søvn kommer fra barnefeltet, men Fredriksen har sett på søvnvansker hos voksne i klinikken og forhåpentligvis vil vi få vite mer senere. I prøveforelesningen viste han til undersøkelser som viste at barn med ADHD oftere har vansker med ufrivillige bevegelser under søvn som Restless legs eller Periodic Leg Movement.

Bjørn Gjervan, Michael B Lensing, Anne Halmøy, Terje Torgersen og Mats Fredriksen har gjennom sine forskningsarbeider vist at voksne med ADHD i Norge ofte har store vansker før de får behandling, men at behandling er virksom, gir god effekt og er sikker.

 

Avhandlingen er basert på følgende artikler

  • Fredriksen M, Halmøy A, Faraone SV , Haavik J. Long-term efficacy and safety of treatment with stimulants and atomoxetine in adult ADHD; A review of controlled and naturalistic studies. Eur. Neuropsychopharmacol 2013; 23: 508-27
  • Fredriksen M, Dahl A A, Martinsen E W, Klungsøyr O, Faraone S V, Peleikis DE, Childhood and persistent ADHD symptoms associated with educational failure and long-term occupational disability in adult ADHD. ADHD Atten Def Hyp Disord (accepted for publication, January 2014)
  • Fredriksen M, Dahl A A, Martinsen E W, Klungsøyr O, Haavik J, Peleikis DE. Effectiveness og one-yeat pharmacological treatment of adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): An open labell prospective study of time in treatment, dose, side-effects and copmorbidity. Eur Neuropschycopharmacol, Submitted 2014


Tilbake til forsiden