Ulike tilnærminger til ADHD og lesevansker

Det finnes flere tilnærminger for å beskrive sammenhengen mellom ADHD og lesevansker. En genetisk tilnærming forklarer at det finnes felles genetisk(e) årsak(er) mellom ADHD og lesevansker. En annen tilnærming forsøker å finne sammenhengen mellom ADHD og lesevansker ut fra en kognitiv forståelse. Denne tilnærmingen viser blant annet at barn med både ADHD og lesevansker har en mer alvorlig form for ADHD eller lesevanske sammenlignet med barn som kun har en av disse to vanskene. Denne antagelsen kalles gjerne for hypotesen om kognitiv subtype. En tredje tilnærming kalles «fenotypiske symptometterligninger» (eng. phenocopy hypothesis) og forklarer hvordan en tilstand kan lede til symptomer på en annen tilstand. For eksempel et barn med lesevansker viser oppmerksomhetsvansker eller hyperaktivitet på grunn av frustrasjon over lesevanskene. Den siste hovedtilnærmingen er per i dag den som i dag har minst støtte.

 

Studie om ADHD og lesevansker

Både ADHD og lesevansker er utviklingsforstyrrelser som ofte opptrer samtidig og som begge antas å være sterkt påvirket av arv. Søsken- og tvillingstudier viser at de fenotypiske (se faktaboks) likhetstrekkene mellom ADHD og lesevansker har felles genetisk opphav. Derimot vet man lite om hvilke genetiske årsaksmekanismer som knytter ADHD, lesevansker og kognitive prosesser sammen. Denne studien tar utgangspunkt i en tidligere undersøkelse fra 2010 av Wilcutt og medarbeidere som konkluderte med at genetiske forhold som ligger til grunn for nedsatt kognitivt tempo stod for en betydelig felles genetisk risiko som både ADHD-symptomer og lesevansker deler. Denne studien viste også at den genetiske påvirkningen på evnen til å undertrykke responser (inhibisjon) og verbalt arbeidsminne var uavhengig av sammenhengen mellom lesevansker og ADHD. Dette kan bety at for eksempel en kognitiv funksjon som arbeidsminne har et annet genetisk opphav, enn det ADHD-symptomer og lesevansker har.

 Hensikten med studien var å undersøke hvilke kognitive vansker som er knyttet til ADHD og/eller lesevansker, som  ligger til grunn for at de opptrer sammen. Spesielt ble variasjonen i reaksjonstid, responsinhibisjon/undertrykking, verbalt korttidsminne, arbeidsminne og evne til å motstå belønning undersøkt med ulike mentale kronometriske tester*.

 

Metode

Utvalget var barn i alderen 7-10 år som var trukket fra en tvillingstudie i England og Wales. Undersøkelsen var basert på en stor fødselskohort av tvillinger født mellom 1994-1996. Totalt bestod utvalget i denne studien av 1312 deltagere: 257 eneggede (identiske) tvillingpar, 181 toeggede med samme kjønn, 206 toeggede med forskjellig kjønn, samt 24 deltagere hvor kun en av tvillingene ble med og den andre hadde blitt ekskludert. Gjennomsnittsalderen på barna var 8,8 år, og halvparten var jenter. Intelligensnivået lå mellom 70-158 (gjennomsnitt: 109.3).

Testene som ble brukt i studien var blant annet «Conner`s Parent Rating Scale» for ADHD-symptomer, «Wechsler Intelligence Scales for Children» (WISC-III) for å måle intellingensnivå, verbal korttidsminne og arbeidsminne, «The GO/NO-go task» for reaksjonstid på ulike tester og mål på antall «feilslag» underveis i testingene, «The Maudsley Index of Childhood Delay Aversion» for preferanse for større belønninger lenger frem i tid fremfor mindre og hyppige belønninger, samt en underskala fra «Colorado Learning Difficulties Questionaire» for lesevansker. En stianalyse ble brukt i analyse av resultatene.

 

Resultater

Resultatene viste at kognitive faktorer som reaksjonstid, arbeidsminne («tallspenn baklengs» fra WISC-III, hvor mange tilfeldige tall en person kan huske i motsatt rekkefølge) og kortidsminne («tallspenn forlengs») var signifikant assosiert med både oppmerksomhetsvansker og lesevansker. Genetisk innflytelse ble beregnet til henholdsvis 60 % for tallspenn forlengs (kortidsminne), 30 % for tallspenn baklengs (arbeidsminne) og 40 % på reaksjonstid. Korttidsminne stod imidlertid for bare 11 % av den delte genetiske risikoen for oppmerksomhetsvansker og lesevansker, mens arbeidsminne og reaksjonstid stod for noe mer, henholdsvis 21 og 28 %. Det meste av den genetiske risikoen som disse to funksjonene deler ble likevel ikke forklart.

 Konklusjonen på studien er at man fant en signifikant fenotypisk og genetisk sammenheng mellom reaksjonstid, verbalt arbeidsminne og verbalt korttidsminne. Disse ser ut til å ha en felles innflytelse på både oppmerksomhetsvansker og lesevansker, som er genetisk betinget. Forfatterne mener funnene bør få implikasjoner for den videre forskningen på genetiske årsaker til ADHD-symptomer og lesevansker. Videre studier bør undersøke ADHD-symptomer og lesevansker med tester på andre kognitive funksjoner enn det som er gjort i denne studien. Det er altså fremdels mye som er uavklart når det gjelder hvordan dette henger sammen både genetisk og kognitivt.

 

Egne kommentarer

Rent praktisk vil kombinasjonen lesevansker og ADHD (-symptomer) innebære økt fokus på språkstimulering og spesialpedagogisk tilrettelegging. Dette vil være viktig for at barna skal lære seg å lese og skrive og for at de ikke skal ende opp med å mangle verktøy for å lære andre fag.

 

 

 


Av personer med ADHD antas at mellom 8-39 % har lesevansker. Når det gjelder spesifikke lese- og skrivevansker ligger dette noe høyere.

Hentet fra Statpeds hjemmesider

 


Fakta: Begreper og definisjoner

*Fenotype beskriver hvilke gener/genvarianter som kommer til uttrykk. Genotype hvilke gener/genvarianter et individ bærer på.

*Mentale kronometriske tester måler hvor lang tid det tar å utføre kognitive prosesser For eksempel kan man måle hastigheten av hvor lang tid det tar å assosiere et ord med et annet. Med andre ord, tester som undersøker ulike kognitive evner hos en person.


 

Les også på www.innsikt.org:

Hvorfor strever barn med AD/HD med læring?

Tilbake til forsiden


 

For videre lesning om ADHD og lesevansker, les for eksempel Willcutt, E.G. et al (2005): Neuropsychological Analyses of Comorbidity Between Reading Disability and Attention Deficit Hyperactivity Disorder: In Search of the Common Deficit. Developmental Neuropsychology, 27(1), 35–78.


 

Referanse

Celeste, H.M.C. et al. (2014): Shared cognitive impairments and aetiology in ADHD symptoms and reading difficulties. PLoS ONE 9 (6): e98590.

 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock