I 2012 publiserte Surén og medarbeidere den første oversikten i Norge over den aldersrelaterte forekomsten på landsbasis av autismespekterforstyrrelser, ADHD, epilepsi og cerebral parese hos barn, referert i Innsikt i 2013 av Egil Midtlyng. En slik studie av norske forhold var ikke gjort tidligere. Tallene var basert på data fra Norsk pasientregister (NPR) for årene 2008-2010.

I den aktuelle studien beregnet forskerne 1) forekomst på landsbasis av autismespekterforstyrrelser, ADHD, epilepsi og cerebral parese hos barn, 2) fylkesvis forekomst av disse fire tilstandene hos barn i alderen 6-12 år og 3) hvordan barna med disse diagnosene i alderen 0-12 år var fordelt på de ulike helseinstitusjonene. De nye beregningene var basert på NPR-data for årene 2008-2011, dvs. ett år lenger oppfølgingstid enn i den foregående studien2. Data fra privatpraktiserende avtalespesialister ble ikke inkludert, fordi rapporteringen av fødselsnumre fra disse foreløpig ikke var komplett.

Resultater

Forekomsten av de fire tilstandene var jevnt stigende med alder, og hos 12-åringer var den på 0,9 % for autismespekterforstyrrelser, 3,4 % for ADHD, 1,0 % for epilepsi og 0,3 % for cerebral parese. Totalt 5 % av alle 12-åringer var registrert med en eller flere av diagnosene. For aldersgruppen 6-12 år var forholdet mellom gutter og jenter 2,8 for ADHD. Disse tallene samsvarte godt med beregningene gjort i den forrige studien2. Det er vel verdt å merke seg at mangelen på data fra privatpraktiserende avtalespesialister kan ha ført til en viss underestimering av forekomsten av ADHD.

For beregning av fylkesvis forekomst ble kun aldersgruppen 6-12 år inkludert, ettersom ADHD og Aspergers syndrom sjelden diagnostiseres før 6 års alder. For ADHD var landsgjennomsnittet på 2,0 %, men på fylkesnivå varierte forekomsten fra 1,1 % i Vest-Agder til 3,5 % i Aust-Agder. Sammen med Vest-Agder lå Oslo, Sogn og Fjordane og Akershus klart under landsgjennomsnittet, mens Aust-Agder, Nordland og Hedmark lå klart over. For autismespekterforstyrrelser var det også store fylkesvise forskjeller i forekomst, mens for epilepsi og cerebral parese var det liten variasjon fylkene i mellom.

Barn med autismespekterforstyrrelser og ADHD diagnostiseres alltid hos spesialist og følges opp både ved somatiske sykehus og i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). I 2011 var diagnostikk og behandling av disse to tilstandene spredt på hele 29 somatiske sykehus og 102 BUP-enheter.

Konklusjon

De betydelige fylkesvise forskjellene i forekomst av ADHD og autismespekterforstyrrelser kan neppe forklares ved underliggende reelle variasjoner i forekomst, men skyldes sannsynligvis ulik diagnostisk praksis. Dette vil i så fall samsvare med de fylkesvise forskjellene som er vist i behandlingen av ADHD med legemidler i Norge.

Spesialisthelsetjenesten for barn med autismespekterforstyrrelser og ADHD er svært desentralisert i Norge. Dette medfører at mange institusjoner behandler et svært lavt antall barn i hver diagnosegruppe. Kvaliteten av diagnostikk og behandling av de fire diagnosegruppene er ikke tilstrekkelig undersøkt i den aktuelle studien, men forskerne mener likevel man bør spørre seg om barn med ADHD, så vel som autismespekter-forstyrrelser får en enhetlig diagnostisering og et likeverdig helsetilbud i Norge i dag. Med andre ord er det et spørsmål om det er gunstig for pasientene at spesialistkompetansen er spredt på så mange institusjoner som den er nå.

Referanser:

1. Surén P, Bakken IJ, Lie KK et al. (2013): ”Fylkesvise forskjeller i registrert forekomst av autisme, AD/HD, epilepsi og cerebral parese i Norge”. Tidsskr Nor Legeforen; 133: 1929 -1934.

2. Surén P, Bakken IJ, Aase H et al. (2012): ”Autism spectrum disorder, ADHD, epilepsy, and cerebral palsy in Norwegian children”. Pediatrics; 130(1): e152-e158.

3. Midtlyng E (2013): ”Forskning på AD/HD i Norge”, INNSIKT, 01:8.

4. Lillemoen PK, Kjosavik SR, Hunskår S et al. (2012): ”Føreskriving av legemiddel mot AD/HD 2004-08”. Tidsskr Nor Legeforen;132:1856-1860.

 

Les også:

Millioner og AD/HD skaper overskrift i VG

Tvillingstudie om ADHD og lesevansker

Tilbake til Innsikt 3-14