Et dagsseminar tok for seg psykofarmakologi i klinisk praksis og ble ledet av Timothy Wilens. Selv holdt han et foredrag om hvilke medikamenter som kan benyttes hos den andelen på cirka 30 prosent av barn og unge med AD/HD som enten ikke responderer på behandling med sentralstimulerende legemidler (sentralstimulantia), eller som må slutte med dem på grunn av bivirkninger. Atomoksetin (Strattera®) kan da forsøkes, spesielt ved komorbid angst eller depresjon, tic-tilstander inkludert Tourettes syndrom, adferdsforstyrrelser og stoffavhengighet. En annen mulighet er klonidin (Catapresan®), enten alene eller som tillegg til sentralstimulantia. Dessuten er virkning av bupropion (Wellbutrin®) og modafinil (Modiodal®) vist i placebo-kontrollerte studier hos barn, men Wilens mener at disse medikamentene bare bør brukes som 2. eller 3. valg. Tillegg av omega-3- og omega-6-fettsyrer ble gitt til i alt 699 barn med AD/HD i 10 studier, der metaanalyse viste en beskjeden, men signifikant effekt på symptomene (Bloch & Qawasmi, 2011). Effektstørrelsen var imidlertid mye lavere (0,31) ved behandling med fettsyrer enn med metylfenidat (Ritalin®, Concerta®) (0,78).

Under samme seminar snakket Barbara Coffey fra New York om behandlingsstrategier, spesielt utover det som var evidensbasert, hos vanskelig behandlingsbare pasienter med tic-tilstander (inkludert Tourettes syndrom (TS)) og psykiatrisk komorbiditet.

Et symposium var viet marihuanas påvirkning av hjernen hos ungdom. Ved en videregående skole i San Diego hadde Carmen Peludo undersøkt effekter på kognitiv funksjon av marihuana-røyking hos unge i alderen 15-18 år. Av elevene på 12. trinn hadde 22 prosent brukt marihuana og 40 prosent alkohol i løpet av siste måned. Konklusjonen var at ungdommene som brukte cannabis i form av marihuana, hadde dårligere hukommelse og oppmerksomhetsevne enn friske kontrollpersoner i samme aldersgruppe, og at verbal hukommelse bedret seg etter to ukers abstinens fra røykingen, og arbeidshukommelse tre uker etterpå.

Mest skremmende var det at selv om det inntrådte en bedring i oppmerksomhetsevnen 3 uker etter røykeslutt, hadde ikke ungdommene nådd opp til nivået hos kontrollpersonene. Mange cannabisbrukere opplever en angst, som de forsøker å døyve nettopp med cannabis, og derfor er det vanskelig å motivere seg til å ta pauser i bruken eller slutte helt. Ellers ble det understreket at det er risiko for akutt toksisk psykose ledsaget av tap av sykdomsinnsikt ved inntak av høye doser av cannabis. Dessuten kan cannabis sannsynligvis utløse schizofreni hos enkelte disponerte individer.

Om søvnsykdommer
Et dagsseminar om søvnsykdommer hos barn ga en god oversikt over et viktig, men ofte lite påaktet problem-
område. Judith Owens som er leder av Children’s National Medical Center i Washington, holdt en utmerket forelesning om utredning og behandling av søvnforstyrrelser hos barn med AD/HD. Hun påpekte bl.a. at primære søvnsykdommer kan ytre seg ved «AD/HD»-symptomer slik at barnet feilaktig får en AD/HD-diagnose. For eksempel gjelder dette hypersomnier som narkolepsi, men også obstruktiv søvnapne (gjentatt pustestopp under søvn pga forstørrede mandler), «Restless legs» og periodiske benbevegelser under søvn (PLM), forsinket søvnfasesyndrom og kronisk søvnmangel. Et annet poeng er at AD/HD i seg selv er forbundet med søvnforstyrrelser hos hele 25-50 %, se artikkelen «AD/HD og fem ulike søvnvansker» i dette nummeret av INNSIKT.

Konklusjon
Selv om TS var viet forholdsvis liten plass, var det verdifullt å delta på denne konferansen for å kunne fange opp det nyeste om utredning og behandling av AD/HD og TS. Fordelen ved å delta på en slik konferanse er at man får sjanse til å høre topp kvalifiserte forelesere med muligheter til å stille spørsmål fra salen etterpå. Dessuten er faglig «påfyll» av denne typen svært stimulerende i det daglige arbeidet på NK.

Referanser
1.Bloch MH, Qawasmi A (2011): Omega-3 fatty acid supplementation for the treatment of children with attention-deficit hyperactivity disorder symptomatology. JAACAP;50(10):991-1000.
2.Owens JA (2009): A clinical overview of sleep and attention-deficit/hyperactivity diosorder in children and adolescents. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry;18:92-102.

Illustrasjonsfoto: Istockphoto