Bakgrunn
Familier som har barn med AD/HD kan få problemer eller utfordringer
som er av en slik art at de ofte vil trenge hjelp til å takle dette.
I tillegg er det en risiko for at barn med avvikende atferd kan utløse
negative reaksjoner og følelser av å ikke duge som forelder. Dette tærer
på ressursene til foreldre og ofte hele familien. Dermed kan det
oppstå samspillsproblemer og man ender opp med å bruke mas og
kritikk i stedet for støtte og oppmuntring.


Siden det i Sverige ikke eksisterte et kurs for denne gruppen spesielt,
ble ”STRATEGI” utviklet som et foreldreveiledningsprogram av Agneta
Hellstrøm. ”Strategi” er et psykoedukativt foreldreveiledningsprogram
som retter seg spesielt til foreldre som har barn i alderen
4-12 år. Hellstrøm, som er leder for ”AD/HD-Center” i Stockholm
(et støtte- og kunnskapssenter for familier med barn og ungdommer
med ADHD), har lang erfaring i å jobbe med dette programmet. Nå
holdes kurs i Sverige for kursledere. Hellstrøm viser til stor brukertilfredshet
fra tidligere kursdeltagere, og en mer vitenskapelig studie
av faktiske effekter av dette programmet pågår.

Målsetning
Programmet ”STRATEGI” har som målsetning at foreldre gjennom
kunnskapsformidling og erfaringsutveksling skal få en dypere forståelse av hva slags funksjonsnedsettelser det gir å ha AD/HD.
Programmet gir pedagogiske redskap for å håndtere hverdagen og
effektive metoder som støtter barnets utvikling, samt kjennskap til
ulike støtteordninger man kan ha krav på.

”Foreldre må skape AD/HD-vennlige miljø for
barna sine slik at de kan fungere bedre” Agneta Hellstrøm


Foreldreveiledning - spesielt for barn med AD/HD
STRATEGI er inspirert av det såkalte COPE-programmet og andre
beslektede program som blant annet Barkleys “Defiant Children”
(utfordrende barn) og Webster Strattons ”De utrolige årene”. Dette
er alle generelle program for barn med adferdsvansker, altså ikke diagnosespesifikke.
Foreldreveiledningsprogram bør settes i gang rett
etter at barnet har fått diagnosen AD/HD. En egen programvariant
er under utarbeidelse i Sverige for tenåringer med AD/HD. Dette vil
bli ferdigstilt i nærmeste fremtid.
”STRATEGI” brukes blant annet i i barne- og ungdomsspykiatrien
og sosialtjenesten i Sverige. I Norge eksisterer det i dag en del generelle
foreldrekurs blant annet innen BUP og PPT, men ikke spesielt
for AD/HD-problematikk. NK har fått støtte til å jobbe med å utvikle
lignende kurs i Norge.

 

STRATEGI” er et foreldreveiledningsprogram
rettet mot foreldre med barn med AD /HD.
Programmet skal:
• Gi foreldrene grunnleggende kunnskap om AD/HD
• Styrke foreldrerollen og vise hvordan man kan bedre
hverdagen for barn og familien
• Lære strategier for å oppmuntre positiv atferd
• Gi verktøy for å forebygge og håndtere problematferd
• Gi orientering om hva slags støtteordninger det finnes
• Kurset ble arrangert av svenska instututtet för barn i behov
av utvecklingsstöd (sinus ab)