Professoren Ross Greene er verdenskjent for å ha utviklet metoden
”Collaborative problem solving” (CPS), noe som kan oversettes som
”Problemløsning gjennom samarbeid.” Han har blant annet skrevet
bøkene ”Eksplosive barn” (norsk oversettelse) og ”Lost in School”.
Han har dessuten vært inspirasjon til det svenske STRATEGI-programmet
(se forrige side).


I over 30 år har Greene jobbet med vanskelige barn og unge, og har
ervervet seg solid kunnskap om disse barna og en egen måte å forstå
negativ atferd på. På kurset holder han en presentasjon som er
lettfattelig og forståelig. Med sin forfriskende letthet presenterer han
sin praktiske og allsidige arbeidsmåte som tar sikte på å redusere det
ødeleggende samspillet mellom det eksplosive barnet og dets omgivelser.
Hans metode tar sikte på å trene opp barnets evne til fleksibilitet,
frustrasjonstoleranse, kommunikasjon, problemløsning og
konflikthåndtering.

Løs problemer proaktivt
Et åpent sinn er en forutsetning for denne arbeidsmetoden. Det er også
kunnskap om at vanskelig atferd som for eksempel voldsomme raseriutbrudd,
rigiditet, impulsivitet og oppmerksomhetssøkende atferd er
langt mer sammensatt enn det man tidligere har gått ut fra. Slik atferd
kan oppstå av mange forskjellige grunner, og er ofte ikke et resultat
av uhensiktsmessige oppdragelsesmetoder. Greene gir ingen standardoppskrift
på hvordan vi best kan hjelpe disse barna (og foreldrene),
men han legger vekt på at foreldre bør være gode til å spørre barnet om
hva barnet selv mener er problemet. Greene presenterer ulike veier og
metoder for hvordan man kan bidra til at barnet får trent opp evne til
fleksibilitet, frustrasjonstoleranse, kommunikasjon, problemløsning.
Dermed blir begge parter bedre til å håndtere konflikter.
Greene mener at man som forelder bør tenke proaktivt slik at man
lettere kan unngå årsaker/kilder til aggressive utbrudd eller vanskelige
situasjoner det er problematisk å komme ut av. Foreldre bør hjelpe
barnet med å inngå kompromisser og lære det å uttrykke sin frustrasjon
verbalt i stedet for på destruktive måter (for eksempel verbal
og ikke-verbal aggresjon). Han har mange eksempler som illustrerer
gode poenger, men holder samtidig et fokus på kunsten å være proaktiv
og problemløsende i tankesett og kommunikasjon. Får man grep
om disse teknikkene kan atferd som foreldre eller lærere har slitt med
i mange år bli løst.


Han adresserer ikke de større sosiale forhold i familien eller trender i
behandling av barn, og er heller ikke opptatt av ulike diagnoser slik
som AD/HD, Tourettes syndrom eller depresjon. Greene forholder
seg mer til de konkrete utfordringer, funksjonsnedsettelser og problemer
barnet har – og hvordan forsøke å løse problemene dette gir.
Greenes forståelse og råd til foreldre og alle som arbeider med barn
og unge med utfordrende atferd kan være nyttig for de fleste, også for
foreldre som har ”normale” barn og som tidvis befinner seg i situasjoner
som er preget av krangling og kjefting.
På Greenes hjemmeside finner du mye informasjon om eksplosive
barn og problemløsning. Se mer på www.livesinthebalance.org.
Kurset ble arrangert av: Høgskolen i Bodø, ADHD Nordland og fagteam
for nevropsykologi ved Nordlandssykehuset i samarbeid med
Ross Greene.

Les mer om Tourettes syndrom og barn:

Atferdsterapi for barn med Tourettes syndrom

Tourettes syndrom og eksplosive raseriutbrudd – forekomst og risikofaktorer