Den 23. internasjonale konferansen til CHADD, med den optimistiske tittelen «Creating Better Tomorrows», samlet opp mot 1000 mennesker fra hele verden til tre dagers konferanse i Disney World. En noe spesiell lokalisasjon kanskje, men dette sto ikke i veien for et godt utbytte av konferansen. Konferansen var organisert i parallellsesjoner og tilpasset ulike målgrupper (brukere, pårørende og ulike fagfolk). Mange av forelesningene omhandlet motivasjon, selvregulering og eksekutive funksjoner og samarbeid mellom skole og hjem, temaer som er gjengangere på konferanser om AD/HD. Det påfallende ved denne konferansen var de mange forelesningene om coaching.

Coaching

Coachingtradisjonen står kanskje noe sterkere i USA enn i Norge, og flere av foredragene handlet om forskjellige coachingmetoder. Ett problem med coaching er at det er uklare kompetansekrav til utdanning/sertifisering. Dessuten har coacher ikke samme opplysningsplikt som leger og psykologer når det gjelder samarbeid med legemiddelfirma eller andre tilbydere. CHADD er slik sett en mulig markedsføringsarena for både undervisnings- og behandlingsmateriell med mer, uten at det er kvalitetssikret. På foredragene om coaching NK deltok på, sto positiv psykologi som et svært sentralt tema. Pedagog Virginia Hurleys foredrag het, typisk nok, «Time savor coaching – a positive psychology approach to ADHD». Samlivsterapeuten Terry Dickson er leder av The Behavioral Medicine Clinic, Michigan, og har viet sitt liv til å gi coaching til par hvor en eller begge har AD/HD. Han brukte seg selv og kona som eksempel, og de brukte rollespill for å skissere god og dårlig kommunikasjon i et forhold. Også psykologen Arthur Robin foreleste og delte sine erfaringer fra flere års arbeid innen AD/HD og samliv. Han har laget kartleggingsmateriell som også er benyttet i Norge. Presentasjonen av psykolog og spesialist Alan Graham var praktisk og godt fundamentert om hvorfor og hvordan man kan bruke prinsippene fra positiv psykologi for mennesker med AD/HD. Positiv psykologi dreier seg om livskvalitet og hvordan dette kan være avhengig av ens innstilling til livet. Hans soleklare budskap til de som ønsker å drive coaching, er å holde fokus på individets kvaliteter/egenskaper for å bygge opp tilfredshet og resiliens (motstandsdyktighet).

Forskningsnytt

Etter disse praktisk orienterte foredragene og workshopene fulgte flere foredrag som ga oss siste nytt innen forskning og behandling. Spesielt interessant var Xavier Castellanos foredrag om nevropsykiatrisk forskning på AD/HD. Han er direktør og forskningsleder ved NYU Child Study Center i New York, og har vært i Norge ved flere anledninger. Castellanos ga et innblikk i og en oppdatering av forskingen på samspill mellom gener og miljø, et område som vil få økt verdi og betydning i årene som kommer. Nevropsykologisk forskning ble presentert av flere, blant annet professor i psykologi ved Child Development Center, University of California, Irvine, James Swanson og professor i nevropsykiatri Michael Milham ved New York University. De hadde en utførlig gjennomgang av metoder og prinsipper innen nevropsykiatrisk forskning, hvor man blant annet bruker hjerneavbildingsteknikker for å identifisere AD/HD-markører. Dette kan foreløpig ikke benyttes diagnostisk.

Pediater med spesiell interesse for nevropsykologiske utviklingsforstyrrelser, James Coplan, holdt et foredrag om kognitiv fleksibilitet (motsatt rigiditet). Det er et tema man ikke ofte hører om i sammenheng med AD/HD. Coplan har hovedsakelig jobbet med autismespekterforstyrrelser, og trakk frem kognitiv rigiditet som en mulig vanske som enkelte opplever i tillegg til ADHD-problematikk. Kognitiv rigiditet kan ha flere uttrykk og utløses av flere forhold, og Coplans presentasjon ryddet opp i dette på en svært god måte.

AD/HD og rus

AD/HD og rus er en ikke uvanlig kombinasjon, og flere forelesere tok opp denne kombinasjonen. Professor Desiree Murray presenterte en kvalitativ studie som baserer seg på datamaterialet fra den store amerikanske MTA studien (Multimodal Treatment Study of Children with ADHD). Den kvalitative studien undersøkte årsaker og sammenhenger av AD/HD og rusproblematikk. Foreløpige funn fra Murrays kvalitative studie ser ut til å vise at oppstart av bruk av rusmidler og omfang kan være større enn tidligere antatt.

Brukerprofil

Oppsummert vil vi si at konferansen hadde en klar brukerprofil og var rettet spesielt mot mennesker med diagnosen selv eller deres pårørende. Et interessant møte var sesjonen mellom barnepsykiateren Ned Hallowell og psykologen Russel Barkley. De diskuterte sine forskjellige syn på AD/HD. Barkley var den detaljorienterte forskeren, mens Ned Hallowell, som selv har AD/HD, viste hvordan det kan arte seg på både godt og vondt. Samtalen mellom de to var et godt eksempel på forskjellene mellom det akademiske/forskningsorienterte og legfolk.

Neste CHADD-konferanse er i november 2012, og da i San Francisco. På CHADDs hjemmeside ligger noen av presentasjonene, og disse kan lastes ned mot betaling.

Linda Roggli, en av de mange som hadde stand på utstillingsområdet.
Som vanlig var det et utstillingsområde med stands, med muligheter for å kjøpe bøker, hjelpemidler av ymse slag, eller bli medlem av organsiasasjoner. Her er standen til Linda Roggli, titulert "Director of possibilities". Hun er grunnlegger av "The ADDiva network", me slagordet "Born to be extraordinary". Foto: Marit Skram