En retrospektiv studie av 51 barn med narkolepsi
Narkolepsi er tradisjonelt blitt betraktet som en sykdom som rammer voksne. Men – i  de fleste tilfellene oppstår narkolepsien i barne- eller ungdomsalder.

Er det en sammenheng mellom narkolepsi og svineinfluensavaksine?
En kort oppsummering fra Finland: Den finske National Narcolepsy Task Force (nasjonal narkolepsigruppe) har avgitt sin interimrapport, og her følger et kort sammendrag av den engelske rapporten.
 
Elektronikk på soverommet skaper søvnvansker.
Ikke bare hvor lenge du sover, men hvor godt du sover virker inn på vårt daglige velvære. Vi tar ofte søvnen som en selvfølge frem til vi får problemer med søvn. For de tre diagnosene som Innsikt skal dekke, er søvnen ofte et problem.

Oversiktsartikkel om behandling av tics og Tourettes syndrom 
Fra tid til annen utgis det gode oversiktsartikler som har en av NKs tre diagnoser som tema. I desembernummeret av Current Treatment Options in Neurology har Harvey Singer, en nestor i faget, skrevet en utmerket og bredt anlagt artikkel om behandlingen av tics og Tourettes syndrom (TS).

Dypdykk i katapleksien
Katapleksi, et av kjernesymptomene ved narkolepsi, varierer sterkt i hvordan det kommer til uttrykk. Nederlandske forskere foreslår en mer gradert inndeling av katapleksiannfallene. Dette vil gi bedre diagnostiske beskrivelser.

AD/HD og rusmisbruk

En metastudie har sett på sammenhenger mellom AD/HD i barndommen og senere rusproblemer. Man ser også på hvorvidt behandling av AD/HD med medisiner i barndommen beskytter mot, eller disponerer for seinere rusmisbruk.

 Fokus på Forebygging og forskning 
Året ble startet med ny optimisme og fokus på forebyggende tiltak og forskning som nytter – hvis den tas i bruk.

Fagdag i Tromsø om læring og motivasjon
Nasjonalt kompetansenettverk for ADHD inviterte til fagdag om AD/HD i Tromsø 29. november i fjor. Fire innledere foreleste om muligheter og utfordringer rundt AD/HD i skolen for pedagoger og pp-ansatte i Nord-Norge, både live og gjennom videooverføring. Bildet viser flere av studione som fulgte konferansen.
 
Selvmord skaper avmakt. Men det finnes erfaringsbasert kunnskap om hvordan selvmord, selvmordsforsøk og selvskading kan forebygges. Ved Oslo universitetssykehus er kurs om temaet obligatorisk for fagfolk innen psykisk helse.
 
Det pedagogiske programmet ”Tools of the mind” vektlegger styrking av kapasiteten til selvregulering og styrking av sosial kompetanse hos små barn. Denne er lett å omfavne – men passer den for alle?