Foto: Egil Midtlyng, Bård Fossum og Kirsten Skram diskuterer deltakesle i arbeidslivet på konferansen.

8. juni samlet 25 ansatte i NAV-systemet seg på hovedkontoret i Oslo.
Temaet for dagen var ”Mennesker med AD/HD og arbeid”. Hvordan
få unge med AD/HD til å fullføre skoleløpet var også en stor del av
programmet og diskusjonen.
Bakgrunnen for samlingen var en videreføring av prosjektet: Arbeidssøkere
med Aspergers syndrom – Metodeutvikling og kompetanseheving
i NAV. Fagnettverket som ble etablert i dette prosjektet,
er bestemt videreført og utvidet til også nå å omfatte mennesker med
AD/HD og tilrettelegging i arbeid.
Deltakerne var ansatte i NAV og kom fra hele landet. Finnmark,
Troms og Agderfylkene var blant fylkene som var representert. De
kom fra NAV ARK (arbeidsrådgivningskontor), NAV SYA (Senter for
yrkesrettet attføring) og NAV Kompetansesenter for tilrettelegging
og deltakelse (KTD). Sistnevnte avdeling ble opprettet i mars. NAV
KTD skal samle kompetanse om hvordan få flest mulig til å stå i arbeid,
også de som trenger tilrettelegging utover det fysiske.
Programmet for dagen var først og fremst om hvordan tilrettelegge
arbeid for personer med AD/HD og spesielt med tanke på unge. Kirsten
Skram fra Statped Vest snakket om overgang fra skole til arbeid.
Kirsten Skram er spesialpedagog og har jobbet med AD/HD-problematikk
siden 1984. Hvordan AD/HD virker inn på læring, var et av
temaene hun brakte på bane.
 

Lærevansker

Tilleggsvansker som kommer med AD/HD er ofte søvnvansker, lærevansker
og språkvansker. Pragmatiske språkvansker, å forstå underteksten
og det usagte, er noe som mange med AD/HD har problemer
med, sa Kirsten Skram. Dette innvirker på det sosiale samspillet, og
Skram viste til forskning som viser at pragmatiske språkvansker forekommer
minst like hyppig hos barn med AD/HD som hos barn med
Aspergers syndrom (Wenche Andersen Helland 2010).
”Gjentakelsens vemmelighet er læringens hemmelighet”, som hennes
gamle tysklærer sa. Og gjentaking er noe det er lite av i skolen i dag,
mente Skram.
  - Dette betyr at personer med AD/HD, som ofte har problemer med
korttidshukommelsen, trenger å få presentert ting flere ganger. Og
skolen setter ikke av nok tid til pugging, repetering og overlæring for
disse elevene, sier Kirsten Skram. Hun forklarer videre: Det går litt
saktere for noen av elevene med AD/HD. Derfor opplever de et tempoproblem.
Det blir rett og slett ikke nok tid til å utføre oppgavene
de er satt til å gjøre. Dette er noe skole og arbeidsliv i større grad må
ta hensyn til.
En gutt som Skram kjente forklarte det slik da hun spurte om hvorfor
han hadde så store problemer med å komme til riktig tid. Han pleide
å gå hjemmefra i det øyeblikket han skulle vært et annet sted: ”Det er
det at det tar kanskje to minutter å tenke gjennom det, men så tar det
kanskje en hel dag å gjennomføre”.
 

Utdanningsrett

Skram snakket også om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for
utdanning for ungdom.
Fylkeskommunen har plikt til å tilby ”annen opplæring” dersom
eleven har særlige vansker med å følge det utdanningsprogrammet
som er valgt. Det kan for eksempel være en kombinasjon av opplæring
og arbeid. For de som trenger det, har man ”utvidet rett i VGS”,
det vil si at man har muligheten til å gjennomføre videregående opplæring
over fem år istedenfor tre. For å få rett til dette, må det foreligge
en sakkyndig vurdering fra fylkeskommunal PPT, som beskriver
elevens særlige behov. Det er også mulig å planlegge et lengre løp i
VGS fra starten av, dersom man vet at eleven vil ha problemer med å
gjennomføre VGS på normert tid.

 

Egil Midtlyng fra NK (Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,
Tourettes Syndrom og Narkolepsi) redegjorde for dagens situasjon om AD/HD rundt regelverk, diagnosemanualer og heldedirektoratets
arbeid med ny veileder om AD/HD.


Knut Bronder fra NK snakket til slutt om hvilke vansker personer
med AD/HD ofte møter i arbeidslivet. Han presiserte at det ikke nødvendigvis
er så store tiltak som skal til. På spørsmålet ”hvilke yrker er
ikke egnet for personer med AD/HD?” svarte Bronder: ”Det er ikke
diagnosen som er avgjørende, men de vanskene vedkommende har
som følge av diagnosen. I utgangspunktet kan en person med
AD/HD bli hva som helst!”
 

I foredraget sitt viste Bronder til at to av tre som har AD/HD i barneog
ungdomsårene, vil ha symptomer også i voksen alder, viste Bronder
til i sitt foredrag. Vanskene i voksenlivet handler ofte om de sosiale
situasjonene, stemningssvingninger, angst og depresjoner, samt
søvnproblemer. Hvordan virker dette inn på personenes evne til å stå
i et arbeid, og hvordan kan NAV være behjelpelige med å tilrettelegge
arbeidssituasjonen for dem det gjelder?


– Gjennom motivering, faste rutiner og små endringer på arbeidsplassen
kan man komme langt, mente Bronder. – For eksempel kan
det å sitte litt skjermet bety veldig mye. Og det å ha en person fra et
NAV som kan følge opp, særlig i starten, kan være til uvurderlig hjelp
for å mestre en ny arbeidssituasjon, sa Bronder.

 


FAKTA om NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse
I mars 2011 ble fire spesialenheter innen NAV Hjelpemidler og
tilrettelegging slått sammen til et nasjonalt og kraftfullt fagmiljø.
NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har
et særlig fokus på inkludering av mennesker med nedsatt
funksjonsevne i utdanning og arbeidsliv, men også forsterket
innsats for personer som ikke kan delta i arbeidslivet.

Hovedoppgavene for kompetansesenteret er
• å samhandle med andre enheter i NAV i sammensatte brukersaker
• utviklingsarbeid
• kompetansespredning

Fagkompetansen og tjenestene til kompetansesenteret
er knyttet til personer med

• hjerneskade/dysfunksjoner i hjernen (medfødt eller ervervet)
• synsnedsettelser
• nedsatt hørsel eller døvhet
• behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Kompetansesenteret er lokalisert i Oslo, og består av
55 ansatte fra de tidligere kompetansemiljøene

• Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
• NAV Nordnorsk IKT-senter (NONITE)
• NAV Senter for IKT-hjelpemidler (SIKTE)
• NAV Senter for yrkesrettet attføring (SYA)

Adresse: Kabelgaten 2, 0580 Oslo
Postadresse: Postboks 314 Alnabru, 0614 Oslo
Kompetansesenterets side på NAV.no


17. - 19. oktober 2011 arrangerer NAV konferansen
Arbeidsdeltakesle når det kognititve svikter. Se mer om konferansen her.