”STRATEGI” er et foreldreveiledningsprogram
rettet mot foreldre med barn med AD/HD.
Programmet skal:
• Gi foreldrene grunnleggende kunnskap om AD/HD
• Styrke foreldrerollen og vise hvordan man kan bedre
hverdagen for barn og familien
• Lære strategier for å oppmuntre positiv atferd
• Gi verktøy for å forebygge og håndtere problematferd
• Gi orientering om hva slags støtteordninger det finnes
• Kurset ble arrangert av svenska instututtet för barn i behov av utvecklingsstöd (sinus ab)

 

Bakgrunn

Familier som har barn med AD/HD kan få problemer eller utfordringer som er av en slik art at de ofte vil trenge hjelp til å takle dette. I tillegg er det en risiko for at barn med avvikende atferd kan utløse negative reaksjoner og følelser av å ikke duge som forelder. Dette tærer på ressursene til foreldre og ofte hele familien. Dermed kan det oppstå samspillsproblemer og man ender opp med å bruke mas og kritikk i stedet for støtte og oppmuntring.

Siden det i Sverige ikke eksisterte et kurs for denne gruppen spesielt, ble ”STRATEGI” utviklet som et foreldreveiledningsprogram av Agneta Hellstrøm. ”Strategi” er et psykoedukativt foreldreveiledningsprogram som retter seg spesielt til foreldre som har barn i alderen 4-12 år. Hellstrøm, som er leder for ”ADHD-Center” i Stockholm (et støtte- og kunnskapssenter for familier med barn og ungdommer med ADHD), har lang erfaring i å jobbe med dette programmet. Nå holdes kurs i Sverige for kursledere. Hellstrøm viser til stor brukertilfredshet fra tidligere kursdeltagere, og en mer vitenskapelig studie av faktiske effekter av dette programmet pågår.

Målsetning

Programmet ”STRATEGI” har som målsetning at foreldre gjennom kunnskapsformidling og erfaringsutveksling skal få en dypere forståelse av hva slags funksjonsnedsettelser det gir å ha AD/HD. Programmet gir pedagogiske redskap for å håndtere hverdagen og effektive metoder som støtter barnets utvikling, samt kjennskap til ulike støtteordninger man kan ha krav på. 

 

Foreldre må skape AD/HD-vennlige miljø for barna sine slik at de kan fungere bedre” - Agneta Hellstrøm

 

Foreldreveiledning - spesielt for barn med AD/HD

STRATEGI er inspirert av det såkalte COPE-programmet og andre beslektede program som blant annet Barkleys “Defiant Children” (utfordrende barn) og Webster Strattons ”De utrolige årene”. Dette er alle generelle program for barn med adferdsvansker, altså ikke diagnosespesifikke. Foreldreveiledningsprogram bør settes i gang rett etter at barnet har fått diagnosen AD/HD. En egen programvariant er under utarbeidelse i Sverige for tenåringer med AD/HD. Dette vil bli ferdigstilt i nærmeste fremtid.


For oss som har drevet med COPE-programmet har vi savnet dette her” Deltager på kurset i STRATEGI, 2010.


”STRATEGI” brukes blant annet i i barne- og ungdomsspykiatrien og sosialtjenesten i Sverige. I Norge eksisterer det i dag en del generelle foreldrekurs blant annet innen BUP og PPT, men ikke spesielt for AD/HD-problematikk.


Forelderveiledningsprogram kan bidra til å styrke relasjonen mellom foreldre og barn med AD/HD, men tilbudet er ikke godt nok i Norge for denne gruppen.”
 - Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi


Relaterte artikler på Innsikt:

Les mer om foreldreveiledningsprogrammet STRATEGI

AD/HD for barnet – hva har det å si for stress hos foreldre?