Den ene artikkelen som omtales er en review-artikkel som ser på mulige fremtidige behandlingsformer ved narkolepsi og er publisert i Expert Opinion Emerging Drugs, mars 2010. Den andre sto i Expert Opinion Pharmacotherapy 2010.

Nishino og Okuro påpeker i sin artikkel at selv om mennesker med narkolepsi bruker ikke-medikamentelle metoder som korte søvnperioder på dagtid, tilpasning på arbeid og så videre, bruker mer enn 90 prosent av pasientene med narkolepsi medikamenter for å kontrollere symptomene sine.
Den ene artikkelen bygger på en gjennomgang av publikasjoner i perioden 1977-2009, den andre på utvalgte artikler fra 1970-2008. Medikamentell behandling i dag retter seg mot tre hovedproblemer ved narkolepsi; 1: Trangen til å sove om dagen, 2: katapleksi og parasomnier, 3: vansker med søvnrytmen. Artiklene er skrevet i USA, men omtaler forskjellene mellom hva EMEA har godkjent i Europa og hva FDA har godkjent. I Europa er det metylfenidat som har indikasjon ved økt tretthet på dagtid og ved katapleksi, mens i USA brukes metylfenidat utenom indikasjonsområde.

Modafinil reduserer både tretthet på dagtid og opplevelsen av tretthet. Forfatterne oppgir at 60 % av pasientene opplever at medikamentet har effekt, mens ca 20 % opplever delvis effekt. Modafinil virker ikke på katapleksi. I Norge var det nesten 300 pasienter som fikk modafinil i 2009. Armodafinil er R-enantiomer av modafinil og har lengre virkningstid enn modafinil, 15 timer versus 10-12 timer. Det er godkjent i USA ved narkolepsi, for økt tretthet på dagtid hos skiftarbeidere (shiftwork disorder) og til pasienter som behandles for obstruktiv søvnapnè. Det er ikke markedsført i Europa.

Modafinil kan føre til endret omsetning av andre legemidler, slik at kvinner for eksempel ikke bør bruke p-piller samtidig.

Natriumoksybat har vist seg å ha en god effekt på de tre hovedvanskene nevnt over. Preparatet har vært på markedet i 5 år og ble i 2009 forskrevet til 33 pasienter i Norge. Det har en kort virkningstid, slik at det vanligvis må tas to ganger i løpet av natten. Nishino og Okuro påpeker viktigheten av en grundig utredning, da natriumoksybat kan hemme respirasjonen og dermed forverre symptomene ved samtidig søvnapnè. Nishino skriver at natriumoksybat er førstevalg i USA ved narkolepsi med katapleksi.
Thyreotropin bidrar til å regulere utskillelsen av det thyreoideastimulerende hormonet (som regulerer stoffskiftet). Ekstrakt har vist effekt på hunder med narkolepsi, og hormonet har vist seg å kunne påvirke hypokretin-celler i laboratoriemiljø (in vitro). De aller fleste tilfeller av narkolepsi er forbundet med hypokretinmangel.

Det forskes på muligheten av å produsere hypokretin og gi dette til mennesker med narkolepsi. Forskningen er på et meget tidlig stadium, men en ser på om en kan utvikle en metode med nesespray. Dette fordi en i forsøkene har sett at dette er den mest effektive måten å innta dette medikamentet. Det er viktig å minne om at det er de første laboratorieforsøkene som nå gjøres, og dersom man lykkes, vil det gå mange år før man kan prøve ut medikamentet på mennesker.
 

Referanse
Nishino S, Okuro M. Emerging Treatments for narcolepsy and its related disorders. Expert Opinion Emerging Drugs, 2010 Mar;15 (1):139-58
Zaharna M, Dimitru A, Guilleminault C. Expert opinion on pharmacotherapy of narcolepsy. Expert opion Pharmacotherapy, 2010, Jul; 11 (10):1633-45