Ved narkolepsi med katapleksi foreligger det oftest en mangel på hypokretin, et nevropeptid som stimulerer til våkenhet ved å aktivere nervebaner i hjernen som benytter bl.a. histamin og noradrenalin i impulsoverføringen. Siden hypokretin fremmer våkenhet, ville det vært mest hensiktsmessig å gi stoffet i tablettform eller som injeksjon til narkolepsipasienter, men dette lar seg ikke gjennomføre fordi hypokretin i likhet med andre peptider nedbrytes før det passerer blod/hjernebarrieren.

Forskernes hypotese er at hypokretinmangelen kan ”omgås” ved å øke frigjøringen av histamin fra bakre del av hypothalamus. Dette kan skje ved å tilføre medikamentet tiprolisant, en selektiv invers histamin H3-reseptor agonist, som kontrollerer frigjøring og nydannelse av histamin. Ovennevnte hypotese ble utprøvd ved først å gi tiprolisant til mus med narkolepsi og dernest til mennesker med narkolepsi.

Hos narkoleptiske mus med hypokretinmangel viste det seg at tiprolisant økte hjernens aktivitet av både histamin og noradrenalin. Dessuten fremmet det våkenhet og reduserte unormale overganger mellom REM-søvn og våkenhet. Alle disse effektene ble forsterket ved samtidig tilførsel av modafinil, et nytt våkenhetsfremmende medikament, registrert i Norge som Modiodal.

Det ble så gjennomført en enkelt-blind pilotstudie hos 22 pasienter med narkolepsi, som først fikk placebo i en uke og så tiprolisant i en uke. Hos de som fikk aktivt medikament ble skåre på Epworth Søvnighetskala (ESS) signifikant redusert, men ikke hos de som fikk placebo. Ekstrem søvntrang på dagtid (EDS) var upåvirket av placebo, men ble nesten helt eliminert de siste dagene av tiprolisant-behandlingen. Bivirkninger som ble rapportert var hodepine, kvalme, søvnløshet, slapphet og svetting.

Konklusjon

Inverse histamin H3-reseptor agonister som for eksempel tiprolisant, kan tenkes å representere et nytt, effektivt behandlingsmiddel ved narkolepsi, spesielt når det gis sammen med modafinil. Tiprolisant ser ikke ut til å virke på katapleksi. Randomiserte, kontrollerte studier avventes før en kan si noe sikkert om hvor effektivt medikamentet kan være ved narkolepsi, og ikke minst hvilke bivirkninger det kan være forbundet med.

Referanse Lin J-S et. al.: An inverse agonist of the histamine H3 receptor improves wakefulness in narcolepsy: Studies in orexin -/- mice and patients. Neurobiology of Disease, 2008;30:74–83. 

 

Sørg for å sitere korrekt fra denne artikkelen:
Wannag, E (2008): Nytt medikament mot narkolepsi INNSIKT;3:20-21

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE