Matthetsfølelse er forskjellig fra søvnighet ved narkolepsi


Ekstrem søvnighet på dagtid og katapleksi er kjernesymptomer ved narkolepsi. I tillegg klager mange med narkolepsi over matthetsfølelse, som er en subjektiv fornemmelse av mental eller fysisk utmattelse, men som ikke forsvinner etter å ha sovet. Pasienter så vel som leger kan ha problemer med å skille mellom søvnighet på dagtid og følelse av utmattelse. Siden sterk matthetsfølelse er forbundet med redusert allmenntilstand ved en rekke nevrologiske sykdommer, ønsket forfatterne å undersøke forekomsten av alvorlig matthetsfølelse hos pasienter med narkolepsi.

Blant 127 pasienter med narkolepsi som ble invitert til å delta i studien, fylte 81 pasienter (65 prosent) ut det tilsendte spørreskjemaet fullstendig. Alle de 81 fylte kravene til diagnosen narkolepsi med katapleksi ifølge ICSD-II. Følelse av matthet ble registrert ved hjelp av CIS (Checklist Individual Strength), et 20-punkters skjema for måling av matthetsfølelse i løpet av de siste to uker. I tillegg ble kvalitet av matthet, egen-effektivitet, generell psykopatologi, funksjonsnedsettelse og livskvalitet målt ved hjelp av validerte skjemaer. Pasienter med en matthetsskåre >35 på CIS-skjemaet ble så sammenlignet med pasienter uten alvorlig matthet.

Resultatet var at 50 pasienter (62 prosent) rapporterte om alvorlig matthetsfølelse. Det var ingen kjønns- eller aldersforskjeller mellom pasienter med og uten alvorlig matthet. Et interessant funn var at pasienter med alvorlig matthetsfølelse oftere brukte sentralstimulerende legemidler (64 prosent versus 40 prosent, en forskjell som var statistisk signifikant).

Pasientene i begge grupper hadde imidlertid samme grad av søvnighet på dagtid, målt med Epworth Søvnighetskala (ESS), hvilket bekrefter at søvnighet og matthetsfølelse er to klart atskilte symptomer. Pasientene med alvorlig matthetsfølelse rapporterte om generelt dårligere symptomkontroll og om signifikant større grad av katastrofe-relatert tankevirksomhet. Denne pasientgruppen hadde bådesignifikant økt grad av funksjonsnedsettelse målt ved SIC (Sickness Impact Profile) og redusert generell livskvalitet målt ved spørreskjemaet Short Form 36 (SF36).

Konklusjon

En overvekt av pasienter med narkolepsi lider av en alvorlig matthetsfølelse (fatigue), et symptom som tydelig skiller seg fra søvnighet på dagtid, og som er forbundet med funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet. 

 

Sørg for å sitere korrekt fra denne artikkelen:
Wannag, E (2008): Narkolepsi i Nederland - Nijmegen-studien. INNSIKT;3:20-19

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE