Katapleksi er det mest særegne symptomet ved narkolepsi. Katapleksi-lignende symptomer er blitt rapportert både hos pasienter med narkolepsi, hos pasienter med andre søvnsykdommer ledsaget av sterk søvntrang på dagtid, og til og med hos friske kontrollpersoner. Når narkolepsidiagnosen skal stilles, er det derfor nødvendig å skille mellom ekte katapleksi og katapleksi-lignende symptomer.

Forfatteren hadde undersøkt 115 pasienter med narkolepsi, som alle ble rekruttert fra søvnklinikken ved St. Vincent’s Hospital i Suwon fra 2000 til 2007. Til sammenligning hadde man 700 friske kontrollpersoner. Pasientene med narkolepsi var blitt testet med MSLT (multippel søvnlatenstest), HLA-typing og hypokretin-1-måling i spinalvæsken. Alle, inkludert kontrollpersonene, var blitt undersøkt ved hjelp av klinisk intervju og spørreskjemaet Stanford Sleep Inventory (SSI).

En gruppe utvalgte spørsmål ble benyttet for å kartlegge utløsende faktorer, typer, varighet og hyppighet av katapleksi. Man fant da at 66 prosent i narkolepsi-gruppen hadde typisk katapleksi, men ingen i kontrollgruppen. På den annen side var katapleksi-lignende symptomer hyppigere i kontrollgruppen (24,5 prosent) enn i narkolepsigruppen (15,8 prosent), og denne forskjellen var statistisk signifikant. Ellers ble søvnparalyse påvist hos 49,7 prosent av narkolepsi-pasientene, men bare 12,9 prosent av kontrollene, og hypnagoge hallusinasjoner hos 51,7 prosent versus 18,3 prosent.

Konklusjon

Både katapleksi-lignende symptomer, søvnparalyse og hallusinasjoner er som kjent forbundet med unormal REM-søvn. I forbindelse med utredning av narkolepsi er det imidlertid verdt å huske på at slike symptomer også kan forekomme hos friske personer.


Årets konferanse for American Academy of Sleep Medicine og Sleep Research Society ble holdt i Baltimore, Maryland 7.–12. juni 2008. På konferansen ble det holdt flere foredrag som berører narkolepsi direkte eller indirekte.

 

Sørg for å sitere korrekt fra denne artikkelen:
Wannag, E (2008): Katapleksi-lignende symptomer forekommer hos friske. INNSIKT;3:17

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE