Hva er arbeidsminne?

Når vi gjennomfører planer, følger beskjeder, leser og løser oppgaver, har vi behov for å ha viktig informasjon langt framme i bevisstheten samtidig som vi bruker denne informasjonen aktivt. Dette er kjernen i begrepet arbeidsminne. Korttidsminne er en mer passiv prosess som handler om hvor mye info vi kan holde i bevisstheten i noen sekunder. Å gjenta en tallrekke forlengs kan sies å stille krav til korttidsminnet, mens det å gjenta den baklengs krever arbeidsminne fordi man både skal huske informasjonen og samtidig bearbeide den. I tråd med Alan Baddelys teorier om arbeidsminne kan man snakke om visuo-spatial ”scratch-pad” og ”phonological loop” i tillegg til en sentral koordinator (”central executive”). Sistnevnte komponent kan forstås som kontroll og styring av oppmerksomhetsressurser.

Arbeidsminnekapasiteten øker fra år til år gjennom oppveksten, og når sitt maksimum ved ca. 25 år. Det er også forskning som viser at barn med ADHD har klart dårligere arbeidsminne enn normale kontroller.

Treningsopplegget


Cogmeds treningsopplegg, Robomemo, er bl.a. beskrevet i Klingbergs artikkel fra 2005. I studien ble 53 umedisinerte barn med ADHD i alderen 7–12 år tilfeldig fordelt på to grupper. Begge gikk gjennom daglig trening på skolen i 40 minutter i en periode på fem uker. Oppgavene foregår på pc, og er av både visuo-spatial og auditiv karakter (se hjemmesiden for demo). For gruppe 1 var programmet innstilt slik at man alltid trente på grensen av det man kunne greie (terskeltrening). Gruppe 2 gjennomførte samme type oppgaver, men på lett nivå. Til vurdering av effekt ble det brukt både tester for arbeidsminne og andre tester, samt spørreskjemaer for foreldre og lærere til vurdering av ADHD-symptomer. Man fant forbedringer for gruppe 1, men ikke for kontrollgruppa. Dettegjaldt også for oppgaver som stilte krav til arbeidsminne og oppmerksomhet, men som ikke liknet oppgaver det var trent på. Generell effektstørrelse på 0.5 standardavvik er såpass stor at den må anses som klinisk interessant. Forbedringer i arbeidsminne var på størrelse med det man ser ved medisinering. Oppfølging etter tre måneder viste at over 90 prosent av effekten holdt seg.

Forskergruppen rundt Klingberg har i tillegg gjennomført undersøkelser på voksne slagpasienter og på normale studenter. Også her har man funnet effekter. Trening av kognitive funksjoner ved bruk av datateknologi tilbys også av andre. I USA finner man for eksempel www.braintrain.com som tilbyr treningsopplegget Captains Log. I siste versjon er det lagt inn en modul for arbeidsminnetrening, sannsynligvis som en konsekvens av den oppmerksomhet Robomemo har fått.
 

Les også
AD/HD hos voksne – hjerneforskning og behandling

 

Referanse
Klingberg T, Fernell E, Olesen PJ, Johnson M, Gustafsson P, Dahlström K, Gillberg CG, Forssberg H, Westerberg H. (2005): Computerized training of working memory in children with ADHD – a randomized, controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2005 Feb;44(2):177-86. 

 

Sørg for å sitere korrekt fra denne artikkelen:
Øgrim, G (2008): Arbeidsminnetrening som behandling av AD/HD. INNSIKT;3:15-16

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE