Selv om barn med AD/HD klart viser en utilstrekkelig evne både til å holde igjen atferd og til å ignorere forstyrrelser, er det lite forskning som dokumenterer nevrobiologien som ligger til grunn for dette. Johnstone mener at studier der det samtidig foreligger ERP målinger av hjernen mens barn med AD/HD utfører oppgaver som krever denne typen inhibisjon, vil være et viktig bidrag til å bekrefte modellen til Barkley. Gruppen gjennomførte en studie hvor 20 barn med AD/HD og 20 matchede barn i kontrollgruppen, alle i alder 8-14 år, gjennomførte en visuell Go/ NoGo oppgave og Flanker-testen mens EEG ble registrert. I tillegg til testresultatene, ble også data fra ERP registrert og tolket visuelt.

Flanker-testen måler oppmerksomhet samtidig med at forstyrrende informasjon blir presentert. Stimulusbildene er en rekke på fem symboler som presenteres samtidig. Symbolet i sentrum er alltid en pil som enten vender mot venstre eller mot høyre. Hvis pilen peker mot venstre skal du trykke venstre piltast, vender den mot høyre skal du trykke høyre. Symbolene på siden kan være geometriske eller de kan være piler som enten peker i samme retning som pilen i midten, eller i motsatt retning. Testen måler reaksjonstiden og antall feil og riktige svar og viser dermed i hvilken grad du er i stand til å ignorere forstyrrende informasjon.

Barna med AD/HD slo ned på reaksjonshastigheten, men oppnådde omtrent samme resultater som kontrollgruppen på nøyaktighet (Go/NoGo). Resultatet indikerer samme nivå av responsinhibisjon hos barna med AD/HD som hos barna i kontrollgruppen når det gjelder nøyaktighet. På Flankertesten viste resultatene bare økt effekt av forstyrrende informasjon (interferens) fra siden. ERP dataene viste en dramatisk økning i aktivering hos barna med AD/HD sammenlignet med barn i kontrollgruppen når pilene rundt responsstimulus pekte i motsatt retning, altså informasjon som var motsatt av den riktige responsen. Vurdert under ett var responsinhibisjonen på Go/ NoGo oppgaven altså ikke svekket i samme grad som interferenskontrollen på Flanker testen hos barna med AD/HD. Her kan det, ifølge Johnstone, nærmest se ut som det er en konflikt mellom to responser som forklarer de dårlige resultatene hos barn med AD/HD.

At barn med AD/HD er dårligere til å holde tilbake responser og til å ignorere forstyrrelser er kjernen i Barkleys modell. Resultatene fra denne studien, mener Johnstone, slår sprekker i modellen om at det er ”behavioral disinhibition” som kjernen i AD/HD. Her må det forskes mer. Forbedret avbilding av hjernen hvor ERP er èn av de lovende metodene sammen med mer regnekraft (statistikk) vil etter hans mening gi en ny og spennende omdreining i denne forskningen. Studien vil ifølge Johnstone bli publisert med det første (Johnstone SJ,Clarke AR in press).


I en Go/NoGo-test skal en person avgjøre om stimulusmaterialet samsvarer med et mønster eller en standard. Personen skal avgi en respons bare dersom stimulus er stemmer overens med mønsteret. Det innebærer å trykke bare når bestemte bilder dukker opp (Go). Når andre bilder dukker opp skal det ikke trykkes (NoGo). I psykologisk forskning benyttes testen til å måle vedvarende oppmerksomhet og responskontroll.


Sørg for å sitere korrekt fra denne artikkelen:
Midtlyng, E (2008): Utfordringer fra Down Under. INNSIKT;4:21-22

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE