For å undersøke dette nærmere gjennomførte artikkelforfatterne en tverrsnittstudie av 3756 unge voksne i alderen 18-20 år som hadde startet sitt første studieår ved et universitet på Taiwan i Republikken Kina. 2284 (61 prosent) studenter samtykket i å delta i studien. Disse fylte ut spørreskjemaet ”Sleep Habit Questionnaire”, som inneholder spørsmål om søvnvaner, dvs. total nattlig søvnlengde og selvbedømt nattlig søvnbehov, og dessuten spørsmål om søvnforstyrrelser som dyssomni, parasomnier (forskjellige former for aktivitet under søvn) og snorking. Det ble ikke gjort noen kartlegging av PLM, ”Restless legs” eller obstruktiv søvnapnoe.

Den kinesiske utgaven av et selvrapporteringsskjema for AD/HD hos voksne, ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale) ble også fylt ut. Studenter med en samlet skåre på 24 eller mer på subskalaen for uoppmerksomhet og/ eller hyperaktivitet/impulsivitet ble klassifisert i gruppen ”Svært sannsynlig AD/HD”, og de med skåre 17-23 på en eller begge skalaer ble klassifisert som ”Sannsynlig AD/HD”. Ved skåre under 17 på begge skaler var vurderingen at det sannsynligvis ikke forelå AD/HD. Studentene ble gruppert på grunnlag av skårer på hver av subskalaene: 2,3 prosent hadde ”Svært sannsynlig AD/HD av overveiende uoppmerksom type”, mens 0,7 prosent hadde ”Svært sannsynlig AD/HD av overveiende hyperaktiv/impulsiv type”. Andelene av ”Sannsynlig AD/HD” var henholdsvis 21,3 prosent og 5,7 prosent, og av ”Sannsynlig ikke-AD/HD” 76,4 prosent og 93,6 prosent.

Resultater

Både gruppene med ”svært sannsynlig AD/HD” og ”sannsynlig AD/HD” hadde større tilbøyelighet til å ha forskjellige typer søvnforstyrrelser i løpet av de siste seks måneder samt gjennom hele livsløpet, enn gruppen med ”sannsynlig ikke-AD/HD”. Søvnforstyrrelsene omfattet forlenget søvnlatens om kvelden, oppvåkning om natten, snorking og parasomnier, som for eksempel å snakke i søvne eller mareritt. Når det gjaldt søvnproblemer ble det ikke funnet statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene ”svært sannsynlig AD/HD” og ”sannsynlig AD/HD”. Noen interessante forskjeller ble likevel påvist. De to gruppene med overveiende oppmerksomhetsproblemer hadde behov for å sove lengre om natten for å føle seg opplagte om dagen, og forskjellen mellom selvrapportert nattlig søvnlengde og nattlig søvnbehov var større enn for gruppen uten sannsynlig AD/HD. Gruppen med oppmerksomhetsproblemer hadde imidlertid ikke økt nattlig søvnlengde. På den annen side hevder forfatterne at de med overveiende hyperaktivitet/impulsivitet hadde kortere nattlig søvnlengde enn de uten sannsynlig AD/HD, men ut fra de foreliggende data var ikke denne forskjellen statistisk signifikant.

Konklusjon

I denne studien påviste forfatterne at AD/HD-symptomer hos unge voksne er forbundet med søvnforstyrrelser, noe som er i overensstemmelse med funnene i de fleste av tilsvarende undersøkelser som gjelder barn og ungdom. I den aktuelle studien ble det ikke utført formell AD/HD- diagnostikk, og man manglet kjennskap til om AD/HD- diagnostikk var gjort på forhånd. Studien gir derfor kun opplysninger om søvnforstyrrelser hos personer med AD/HD-symptomer, men sier ikke noe definitivt om søvnproblemer hos personer med AD/HD-diagnose. En annen svakhet ved studien er at det mangler opplysninger om eventuell medisinsk sykdom og bruk av medikamenter hos deltagerne. Dette kan tenkes å være av betydning for tolkningen av AD/HD-symptomene, men også av søvnparametre. Det ble ellers poengtert at unge voksne med søvnproblemer kan risikere å få AD/HD som feildiagnose dersom legen ikke foretar en grundig klinisk utredning, inkludert sykehistorie fra barndommen av.

Det er behov for flere tverrsnittsundersøkelser av voksne med AD/HD-diagnose for å kartlegge forekomsten og arten av søvnforstyrrelser. Slike tverrsnittsundersøkelser kan imidlertid ikke belyse hvordan søvnforstyrrelser kan være relatert til AD/HD. For nærmere undersøkelse av den årsaksmessige sammenhengen er det derfor behov for prospektive, longitudinelle studier av voksne med AD/HD.
 

LES OGSÅ

Spennende nytt om søvnvansker hos barn med angst og/eller AD/HD

 

Referanse:
Gau SSF et al.: “Association between sleep problems and symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder in young adults.” Sleep 2007;30(2):195-201. 

 

Sørg for å sitere korrekt fra denne artikkelen:
Wannag, E (2008): Søvnproblemer hos unge voksne med AD/HD-symptomer. INNSIKT;4:14-15

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE