Kompetansenettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på AD/HD. Kunnskap og kompetanse på AD/HD skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på AD/HD er en av hjørnesteinene i kompetansenettverket virksomhet.

Kompetansenettverkets funksjon

 • Øke kunnskap og kompetanse om AD/HD i helsetjenesten og samarbeidende instanser 
 • Bidra til utvikling, implementering og evaluering av likeverdige tilbud for mennesker med AD/HD, uavhengig av bosted 
 • Bidra til nærmere samarbeid om AD/HD mellom førsteog andrelinjetjeneste • Bidra til samhandling mellom teori- og praksisfeltet 
 • Bidra til etablering av et nasjonalt register om forskningsprosjekter 
 • Initiere forskning, fag- og metodeutvikling

Innsatsområder for 2009 

for 2009 ble det i søknad til bevilgende myndigheter foreslått både en videreutvikling av allerede pågående prosjekter og igangsetting av nye: 

 • Nasjonal forskningsnettverkssamling våren 2009 
 • Støtte til forskningsprosjekter innen AD/HD 
 • Tilskudd til regionale forsknings- og veiledningsmøter 
 • Nettverkssamling for Regionale fagmiljøer 
 • Støtte til prosjekter innen fag- og metodeutvikling 
 • Nettverkssamling for pedagogiske miljøer

Forskning, fag- og metodeutvikling

Som i 2008 ble det også for 2009 lyst ledig midler for formålet. For å stimulere til både forskning og fag-/metodeutvikling ble disse behandlet hver for seg: Det kunne enten søkes om støtte til enkeltprosjekter innen forskning på inntil 200.000,- eller om støtte til enkeltprosjekter innen fag- og metodeutvikling på inntil 50.000,-. I alt ble det fordelt 1.500.000,- i 2009.

Forskningsprosjekter som fikk støtte i 2009 

Bedømmelseskomitéen besto av professor emeritus Kjell Hole, professor Leiv Sandvik ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, NKrådgiver Knut H Bronder, NK-leder Gerd Strand og undertegnede. Komiteen vurderte i alt 30 søknader og fant grunnlag for å gi støtte til følgende syv prosjekter: 

 • Aase, Heidi: Preschool ADHD: Altered learning mechanisms and increased variability as early behavioural markers for AD/HD? 
 • Dramsdahl, Margaretha: Hjernelateralisering og oppmerksomhet hos voksne med ADHD 
 • Fasmer, Ole Bernt: ADHD-symptomer hos voksne pasienter i en psykiatrisk spesialistpraksis 
 • Haavik, Jan: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): Genome wide association studies 
 • Plessen, Kerstin von: Regulation of emotion in children with ADHD – a longitudinal study 
 • Ramtvedt, Bjørn Erik: En sammenligning av effekten av Ritalin, Dexedrine og placebo hos et utvalg barn og unge med ADHD 
 • Øgrim, Geir: EEG biofeedback som behandling ved ADHD

Utviklingsprosjekter som fikk støtte i 2009

Her ble det mottatt i alt 17 søknader, hvor av seks fikk tildelt økonomisk støtte. Søknadene ble vurdert av Gerd Strand og undertegnede. Disse fikk midler: 

 • Weidle, Bernhard: Oppbygging av kompetanse og implementering av arbeidsminnetrening RoboMemo innen spesialisthelsetjenesten 
 • Saunes, Brit Kari: Kognitiv behandlingstiltak “Arbeidsminnetrening” for barn og ungdom med vansker innen spekter for hyperkinetiske forstyrrelser, AD/HD og ADD 
 • Iversen, Rolv-Erling: Behandlingsopplegg for barn med AD/HD 
 • Greidung, Tone Elise Berg: Kursprogram for voksne med AD/ HD 
 • ADHD Norge: Samlivsundervisning i parforhold der en eller begge partnere har AD/HD 
 • Statped Vest: Fokus på tidlig innsats

AD/HD nettverkssamlinger 

Den 3. nettverkssamlingen for Forskningsnettverket for AD/HD ble avholdt i månedskiftet mars-april 2009 på Solstrand Hotel & Bad utenfor Bergen. Mer enn 60 deltakere fra hele landet presenterte og drøftet prosjekter om AD/HD i Norge med hverandre. Presentasjonene dekket et vidt spekter fra grunnforskning, dyremodeller, førskolealder, sanseoppfattelse hos barn med AD/HD, PMTO, kommunale prosjekter, voksne med AD/HD.

Fordypningsteamet for årets samling var genetikk. Professor Anita Thapar fra University i Cardiff presenterte i sin første forelesning en ”state of the art overview” om hva vi vet om genetikk og AD/ HD. I sin andre forelesning presenterte hun kunnskapsgrunnlaget for hva vi i dag vet om årsaker til AD/HD: Hva bestemmer genene, hva betyr påvirkninger i fosterstadiet - som for eksempel røyking, og hvilken rolle har andre miljøpåvirkninger? På denne måten bandt Thapar sammen forskning og klinikk.

Neste års forskningsnettverkssamling vil bli arrangert på Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy i Nord-Trøndelag. Dato for samlingen er 8-10. mars 2010.

Som en første nettverkssamling for pedagogiske miljøer avholdes det den 9. september 2009 en heldagskonferanse på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo. Temaet er ”Barn med AD/HD – muligheter og utfordringer”. Forelesere er professor Rosemary Tannock fra University Toronto, cand.polit. Gidske Kvilhaug (Torshov kompetansesenter), cand.paed.spec. Lisbeth Iglum Rønhovde (PPT Hobøl, Skiptvet og Spydeberg), cand.polit. Morten Hendis (Torshov kompetansesenter) og nevropsykolog Geir Øgrim (Sykehuset Østfold). Konferansen ble fulltegnet i løpet av en uke med 240 påmeldte deltakere.

Veilednings- og nettverkssamlinger for Regionale Fagmiljøer er også under utarbeidelse, følg med på nettsidene fremover. 

 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Lensing, M B (2009): Rapport fra Nasjonalt kompetansenettverk for AD/HD. INNSIKT;2:38-39

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE