Tourettes syndrom (TS) er en nevrobiologisk tilstand som ofte er forbundet med ledsagertilstander (komorbiditet), særlig AD/HD, OCD (tvangssyndrom), depresjon og/eller angstlidelse. Komorbiditeten omfatter oftest pasienter som er henvist til barneog ungdomspsykiatriske poliklinikker. Aggressive symptomer av impulsiv natur er rapportert å forekomme hos 25-70 prosent av henviste tenåringer med TS. Symptomene arter seg ved gjentatte raseriutbrudd ledsaget av alvorlig impulsiv verbal og/eller fysisk aggresjon, som utløses av bagatellmessige provokasjoner eller frustrasjoner. De eksplosive utbruddene kan føre til økt spenning i familien, mangelfull skolegang, konflikter i forhold til kamerater og økt grad av innleggelse i psykiatriske avdelinger. Det er imidlertid gjort få studier av hvorledes de eksplosive utbruddene arter seg, og hvilken behandling som kan være best egnet.

Ved TS foreligger det en affeksjon av kortiko-striatale-thalamokortikale nervebaner og en dysfunksjon av signalstoffene dopamin og serotonin. Det er derfor teoretisk mulig at i det minste noen av de aggressive symptomene ved TS er nevrobiologisk betinget. Det nyere atypiske antipsykotiske legemidlet aripirazol (Abilify®) kan påvirke både dopamin og serotonin-reseptorer i kortikale og subkortikale området av hjernen. Aripiprazol kan derfor tenkes å ha gunstig effekt ved impulsiv aggresjon hos pasienter med TS. I de senere år er det vist at de atypiske antipsykotiske legemidlene risperidon og olanzapin både kan dempe tics og aggressive symptomer. Etter hvert har det vist seg at selv disse nyere medikamentene kan føre til potensielt alvorlige bivirkninger, som f.eks betydelig vektøkning, unormal glukose- og lipidomsetning, økt prolaktinnivå i serum og/eller hjerterytmeforstyrrelse. Det var derfor behov for å undersøke om aripiprazol både kunne redusere tics og impulsiv aggresjon ved TS, og samtidig om det ble tålt bedre enn de medikamentene som ble benyttet tidligere.

Retrospektiv studie

Forfatterne av den refererte artikkelen utførte en retrospektiv studie av 37 barn og unge i alderen 8-18 år (gjennomsnitt 13.4 år) med TS, hvorav 25 hadde eksplosive utbrudd. Pasientene var rekruttert fra to forskjellige universitetsklinikker i New York, USA. Alle var behandlingsresistente eller hadde fått sjenerende bivirkninger av tidligere medisinering. Alvorlighetsgraden av tics ble vurdert ved hjelp av Clinical Global Impression Scale for tics (CGI-tics), og hyppigheten av eksplosive utbrudd ved CGI-rage, og skjemaene ble utfylt før behandlingsstart og etter 12 ukers behandling.

Resultater

En stor andel av denne pasientgruppen hadde psykiatriske ledsagertilstander. Hele 31 av 37 (84 prosent) hadde OCD, og en like stor andel hadde AD/HD. Niogtyve av 37 (78 prosent) hadde en intermitterende eksplosiv tilstand (IED), unntatt kriterium C ifølge DSM-IV TR.

De aller fleste tålte aripiprazol bra, men åtte (22 prosent) avbrøt behandlingen på grunn av sjenerende bivirkninger før det var gått 12 uker. Hyppigst var økt aggresjon, økt følelsesmessig labilitet og/eller angst, akathisi (manglende evne til å sitte stille), plagsom tretthet og vektøkning. Av de 15 pasientene der kroppsvekten var registrert, sås vektøkning hos 13, og i denne gruppen var vektøkningen gjennomsnittlig hele 8,2 kg, mens 2/15 hadde vekttap. Lett hodepine, svimmelhet, kvalme og/eller tretthet var forbigående eller forekom i beskjeden grad hos noen av dem som valgte å fortsette behandlingen. Ved oppfølging etter 12 uker hadde alle de 29 pasientene som fullførte studien, fått en signifikant reduksjon av tics på en gjennomsnittlig aripiprazoldose på 12,3 mg/dag, og de eksplosive utbruddene avtok klart hos 24 av 25 pasienter

Konklusjon 

Det er tidligere vist i åpne studier av et fåtall pasienter at aripiprazol kan redusere tics ved TS (se omtale i NK-info 2/2006). Pilotstudien referert over bekrefter dette, og i tillegg ble det vist at medikamentet kan redusere aggressive utbrudd. Det var bemerkelsesverdig at ca en femtedel trakk seg fra studien på grunn av bivirkninger og overraskende at mange fikk en betydelig vektøkning. Forfatterne konkluderer med at aripiprazol som behandlingsalternativ bør undersøkes nærmere i placebokontrollerte studier av barn og unge med TS med eller uten eksplosive raseriutbrudd.


Referanser
Budman C, Coffey BJ, Shechter R, Schrock M, Wieland N, Spirgel A, Simon E (2008): Aripiprazole in children and adolescents with Tourette disorder with and without explosive outbursts, Child Adolesc Psychopharmacol; 18(5):509-15.

Wannag, E (2006): Nytt medikament ved Tourettes syndrom, NK-info; 2:26-27. 

 

Sørg for å sitere korrekt fra denne artikkelen:
Wannag, E (2009): Aripiprazol i behandlingen av barn og unge med Tourettes syndrom. INNSIKT;2:34-35

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE