Fagmiljøene på AD/HD får hele tiden spørsmål om bilkjøring og førerkort, risiko ved AD/HD og om det er forsvarlig å være ute i trafikken med en slik diagnose. Nå er det gjort en viktig studie som har resultert i en artikkel fra Transportøkonomisk institutt, signert Truls Vaa og Beate Elvebakk.

Artikkelen, er basert på et arbeid som TØI har gjort på oppdrag fra det svenske Vägverket i en 80 siders rapport. Konklusjonen til TØI er blant annet at det for hele AD/HD-gruppen er en relativ risiko beregnet til 1,48.

Det tolkes slik at førere med AD/HD har 48 prosent høyere risiko enn en sammenlignbar gruppe av førere uten AD/HD. I utgangspunktet. Men så begynner risikoen å falle når visse forhold kontrolleres for.

Risiko for kjøreuhell øker generelt med antall kjørte kilometer. Personer med AD/HD kjører mer og lenger enn andre førere: Når man korrigerer for dette så er relativ risiko ned til 1,30, dvs 30 prosent høyere enn personer uten AD/HD. Kjørelengden forklares vanligvis med at personer med AD/HD oftere har manuelle yrker med mer bilkjøring, og også rene sjåførjobber.

Det er en klar tendens i tidligere studier til at de publisere resultater som viser økt ulykkesrisiko med AD/HD, framfor studier som ikke viser dette. Korrigerer man for dette blir den relative risikoen på 1,24, altså at det bare er på 24 prosent mer enn de uten diagnosen. Til slutt beregner forfatterne at relativ risiko for bil-uhell for personer med AD/HD plasserer seg et sted mellom hjerte/kar-lidelser (risiko på 23 prosent mer enn "normale" sjåfører), og diabetes mellitus (en risiko 56 prosent mer enn normalbefolkningen). Det er med andre ord mange tilstander og diagnoser som kunne vært verdt å ta en nærmere titt på, hvis man leser TØI-rapporten slik.

Transportøkonomisk institutt påpeker behovet for å revurdere de eksisterende oppfatningene av risiko for AD/HD og bilkjøring. Forfatterne peker videre på at høy ulykkesrisiko ved AD/HD er knyttet til AD/HD-bilister som i TILLEGG til sin AD/HD har atferdsforstyrrelser: Disse diagnosene omtales ofte som "Conduct Disorder" og "Oppositional Defiant Disorder", og er ikke noe som alle med AD/HD har.

En forhøyet ulykkesrisiko for bilkjøring henger mer sammen med disse atferdstilstandene isolert sett, og ikke selve diagnosen AD/HD alene. Det blir spennende å se om Helsedirektoratet og Vegdirektoratet tror dette kan få betydning for retningslinjene for å få førerkort med AD/HD i dette landet. INNSIKT følger med.

Hele rapporten fra TØI finnes på www.toi.no 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Bronder, K H (2009): AD/HD i bil: Mindre risiko enn antatt. INNSIKT;4:7

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE