Det hele innledes med de betimelige spørsmålene: ”Hva er psykisk lidelse?”, ”Hva er psykiatri?” og hva er en ”kompetent helsearbeider”? Psykiatriboken stiller dermed helsearbeideren, legen, psykologen, psykiateren, sykepleieren og helseprofesjonene i et interessant relieff til pasienten: ”Det handler om oss så vel som dem”. Vi har alle følelser og tanker som gir grunnlag for opplevelse og et psykisk liv. Samtidig kreves det noe helt spesielt av den som skal være behandler. Med henvisning til noen tankevekkende gullkorn fra Søren Kirkegaard, berører boken det relasjonelle som gjør at den pirrer ekstra (se nederst på siden).

Det er ikke hver dag det kommer ut bøker om psykiatri i dette formatet. En sammenlignbar publikasjon er Psykiatri av Einar Kringlen. Mens Kringlens massive klassiker er detaljert og omfangsrik med hensyn til tematikk og de ulike diagnosene gir Psykiatriboken mer rom for refleksjon og kritisk tenkning. Her utfordres leseren til å vri og vende på perspektivene på bakgrunn av en fag- og vitenskapelig tradisjon som enda må sies å være ung og lovende.

Psykiatriboken er inspirert av miljøet rundt Anna Freud senteret i London, anført av psykoanalytiker og psykolog Peter Fonagy. Se nærmere omtale i vårt referat fra Skårderuds foredrag på Ullevål, INNSIKT 1/2010 s. 6. Her settes vanskelige temaer på dagsorden, som ”den profesjonelles utagering” som kan oppstå når sterke følelser blir aktivert hos behandleren. Pasienten kan oppleve dette som krenkelse, og hendelsen kan dermed få form av re-traumatisering selv om den er legitimert som behandling.

Psykiatriboken vier samtalebasert behandling stor plass, fra moderne psykoanalytisk behandling basert på objektrelasjonsteori og selvpsykologi til ulike varianter av kognitiv atferdsterapi som nå i ”tredje generasjon” mer og mer integrerer emosjon. Individuelt og i grupper. Men det oppfordres samtidig til et kritisk blikk. At noe er anbefalt ”treatment of choise” betyr nødvendigvis ikke at det virker best.

Det er egne kapitler om flyktninger og innvandrere, overgrep og traumatisering skrevet av psykiater Sverre Varvin, om rusmidler av psykolog Kari Lossius ved Bergensklinikkene, og om sikkerhets-, fengsels- og rettpsykiatri av psykiater Pål Hartvig ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst. Forfatterne har med noen sider om den nye digitale hverdagen og hva dette kan åpne for av nettbasert behandling. De digitale mulighetene er imidlertid bare i sin barndom og møter derfor helt nye faglige og etiske utfordringer.

Selv om boken ikke spesielt tar for seg AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi gir den en nødvendig og viktig innføring i det å arbeide klinisk, og temaene som berøres er høyst relevante også for vårt fagfelt.

Kringlens Psykiatri har siden den kom ut i 1972 blitt en klassiker: I den siste 9. reviderte utgaven fra 2008 er det blant annet med spesifikke omtaler av AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. For å holde tritt med utviklingen både innen faget og i samfunnet for øvrig, bør også Psykiatriboken revideres minst like hyppig for å oppnå status som en lærebok for framtiden. Godt forankret i psykiatriens utgangspunkt som humanistisk fag og vitenskap, peker den allerede framover

Om forholdet mellom Hjælperen og Den der skal hjælpes: 
Forholdet mellom Hjælperen og Den der skal hjælpes maa være saadan – at man, naar det i Sandhet, skal lykkes En at føre et menneske til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde Ham der hvor Han er og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst… Og videre: For i sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaa mer end han – men dog først og fremest forstaa det HAN forstaar. 
Søren Kirkegaard, 1859 


Psykiatriboken
Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd & Erik Stänicke (red.)
ISBN: 9788205380271
GYLDENDAL AKADEMISK,
1. UTGAVE 2010
538 sider
PRIS KR 495

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Midtlyng, E (2010): Den nye Psykiatriboken? INNSIKT;1:34-35

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE