WHOs ICD-10, som Norge er pålagt å bruke, henger noe etter. Den er under revisjon, og arbeidet startet i 2007. Foreløpig foreligger ingen dato for når ICD-11 vil bli ferdig. Mange fagfolk hadde håpet at DSM og ICD skulle kunne enes om en felles manual ved disse revisjoner, men slik ser det ikke ut. Det vil fortsatt finnes to diagnosemanualer.

På nettsiden www.dsm5.org annonseres ”fremtiden for de psykiatriske diagnosene” med den femte utgaven av DSM. Denne amerikanske manualen brukes mest til forskning i Norge, og DSM V forventes å komme i mai 2013. Mer at korrekt skrivemåte er med romertall ”V”, selv om nettsiden sier nok annet.

Høringsrunden i gang

Det er nå fritt frem for å smuglese på utkastene og forarbeidene til DSM V. Amerikanerne oppfordrer folk til å kommentere og gi tilbakemeldinger på forsalgene slik de nå foreligger. Selv med norske øyne synes dette som en veldig demokratisk prosess. Vi ønsker å henlede oppmerksomheten til INNSIKTs lesere til AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, men gir her et knippe med søkeord som kan være interessante, men da må du altså selv gå inn på nettsiden:

300.3 Obsessive-Compulsive Disorder

300.7 Body Dysmorphic Disorder

307.22 Chronic Motor or Vocal Tic Disorder

307.3 ”Stereotypic Movement Disorder”, herunder ”Substance-Induced

(indicate substance) Tic Disorder” og ”Substance-Induced Anxiety

Disorder”, ” Tic Disorder Due to a General Medical Condition”

307.20 Tic Disorder Not Otherwise Specified

307.23 Tourette's Disorder

307.21 Transient Tic Disorder

312.39 Trichotillomania

314.0x Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

314.9 Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Not Otherwise Specified

347.00 Narcolepsy

AD/HD

Det er flere forslag til endringer: DSM V kan opprettholde dagens kriterier, men uten undergrupper som f.eks ”AD/HD hovedsaklig uoppmerksom type”. En annen variant er å skille ”vanlig” AD/HD, og så ha egne diagnosekriterier for uoppmerksom type (tidligere betegnet ADD). Det er uansett foreslått å utvide symptomkriteriene med fire nye på impulsivitet og det foreslås at en reduserer antall kriterier for å stille diagnosen AD/HD hos voksne. Det er ikke plass til å kommentere hovedtrekkene her, men vi henviser til nettstedet der en og kan laste ned argumentasjonene for og imot endringsforslagene.

Tourettes syndrom

Definisjonen av tics blir lik for alle tic-tilstander, og ordet ”stereotype tics” er derfor fjernet fra den forrige utgaven. B-kriteriene foreslås endret til at tics kan variere i styrke og hyppighet (wax and wane), og det foreslås å fjerne kravet om at ticsene forekommer mange ganger om dagen. Kravet om at tics ikke skal ha hatt opphold mer enn tre måneder foreslås også fjernet. Videre ønsker en å ta vekk parentesen fra ”(vanligvis i serier)”. Alderskriteriet for når tics debuterer, C-kravet, er uendret. I D-kravet er det mindre endringer i eksemplene på tics som gis. En sentral endring er at sentralstimulerende legemidler fjernes som mulig årsak til tics: I forslaget er det nå nærmere bestemt bruk av kokain eller methamfetamin som skal utelukkes som årsaker til tics i stedet . Det er nemlig ingen holdepunkter for at stimulanter utløser tics.

Narkolepsi

For 10 år siden ble en kjent med sammenhengen mellom narkolepsi og hypokretin (orexin) mangel. Forslaget til nye DSM-kriterier har tatt hensyn til dette og spesielt interesserte kan lese begrunnelsen til endringene på nettsiden.

Forslaget til kriterier er nå, grovt oversatt:

A. Gjentatte behov for å sove på dagtid eller faller i søvn, inntreffer daglig eller nesten daglig i løpet av minst en tre måneders periode (når pasienten ikke behandles).

B. Tilstedeværelse av ett eller begge av følgende: 1. Katapleksi defineres som korte (et par sekunder til to minutter) av plutselig bilateralt tap av muskeltonus, uten bevissthetstap, oftest i forbindelse med latter og spøk. Disse episodene skjer minst et par ganger i måneden når pasienter er behandlet. 2. Hypokretin mangel, målt ved hjelp av Hypokretin i spinalvæske (<1/3 av normale referanseverdier).

C. Er ikke følgetilstand til andre sykdommer, men kan opptre samtidig med andre sykdommer.

Manualer oppdateres stadig
Det kommer ikke ut diagnosemanualer uten at et bredt panel med eksperter arbeider i årevis for å få frem de beste beskrivelsene. Når en utgave går i trykken starter arbeidet med å revidere og gi ut en ny.

Vi minner om at DSM V først og fremst brukes i forskning her til lands. I Norge er vi pålagt å bruke ICD-10 i all utredning og behandling, se http://www.who.int/classifications/icd/en

I ICD-10-manualen beskrives det vi kjenner som ”AD/HD” som F90, ”hyperkinetisk forstyrrelse”. Betegnelsene”Tourettes syndrom” (F95.2 i ICD-10) og ”narkolepsi” (G47.4 i ICD-10 ) har samme navn i DSM og ICD-systemene.

WHO holder også på med revisjon av sin tiende versjon. Arbeidet ble startet i 2007, men det er ikke sagt noe om når ICD-11 kommer ut. 

 

Les også

DSM-5 og AD/HD: Små endringer – usikker effekt

Tilbake til forsiden

 

Sørg for å sitere korrekt fra denne artikkelen:
Bronder, KH og Vollan, S T (2010): Ny diagnosemanual i 2013: DSM V. INNSIKT;1:14-15

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE