For ca ti år siden oppdaget forskerne at personer med narkolepsi mangler hjerneceller som produserer hypokretin, et signalstoff som fremmer våkenhet. Dette funnet bidrar til å forklare hvorfor disse personene har ukontrollerte episoder med søvn på dagtid og anfallmed plutselig tap av muskelkraft utløst av emosjoner - katapleksi.

Men hva er årsaken til at de hypokretin-produserende hjernecellene dør? I juni 2009 ble det publisert en studie der det ble antydet at kroppens immunapparat kunne angripe og ødelegge hjernecellene veden ”feiltagelse” (1). I august 2009 kom det en ny studie som rapporterteat dette angrepet kunne trigges av en infeksjon (2). Nylig har sveitsiskeog franske forskere rapportert om funnet av en spesiell ”skyteskive” for det autoimmune angrepet som kan forårsake narkolepsi (3). Denne”skyteskiven” er et protein som kalles Tribbles homolog 2 – eller”Trib2”. Forskerne mener at Trib2 er et ”autoantigen” hos personermed narkolepsi. Et autoantigen er målet for autoantistoffenes angrep. Disse autoantistoffene angriper altså et protein som forekommernaturlig i kroppen i stedet for et kroppsfremmed protein, f.eks et virus.

Først fant forskerne ut at mengden av Trib2 var spesielt stor i hypokretinproduserende hjerneceller hos mus. Så ble personermed narkolepsi sammenlignet med både friske kontrollpersoner og med personer med andre nevrologiske sykdommer, som idiopatisk hypersomni og multippel sklerose.

Forskerne fant at nivåene i blodet av spesifikke antistoffer mot Trib2 var mye høyere hos personer med narkolepsi enn i de to andregruppene. Disse nivåene av sirkulerende auto-antistoffer mot Trib2 varhøyest straks etter at narkolepsisymptomene hadde vist seg, men sank markert i løpet av 2-3 år. Deretter stabiliserte nivåene seg i inntil 30 år, men de lå markert høyere enn i kontrollgruppen og gruppen med andre nevrologiske sykdommer. Dessuten ble det påvist en klar sammenheng mellom høye Trib-2 antistoffer og alvorlighetsgraden av katapleksi.

Artikkelforfatterne hevder at deres resultater er de første som peker i retning av at Trib2 er et autoantigen hos personer med narkolepsi. De advarer imidlertid mot å tro at Trib2 er det eneste autoantigenetved narkolepsi, og de spekulerer på om flere autoantistoffer kan væreinvolvert for at sykdommen skal oppstå.

Mulige konsekvenser for behandlingen

Fordi man mener at narkolepsi er en autoimmun sykdom, ser forfatterne optimistisk på muligheten av behandling med immunglobulin intravenøst kort tid etter symptomdebut. Dette understøttes av at det i 2003 og 2004 kom rapporter om vellykket behandling med immunglobulin av personer med narkolepsi, og i 2009 ble det rapportert at hypokretinnivået normaliserte seg etter slik immunoterapi hos en pasient med narkolepsi.

Referanser
1. Hallmayer, J et al. (2009): Narcolepsy is strongly associated with the TCR alpha locus. Nat Genet;41(6):708-711.
2. Aran, A et al. (2009): Elevated anti-streptococcal antibodies in patients with recent narcolepsy onset. Sleep;32(8):979-983.
3. Cvetkovic-Lopes, V et al. (2010): Elevated Tribbles homolog 2-specific antibody levels in narcolepsy patients.The Journal of Clinical Investigation;120(3):713-719.

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Wannag, E (2010). Antistoffer kan ødelegge hypokretin-holdige celler. INNSIKT;2:1-15

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE